Yabancılara ve Yerleşik Olmayanlara Konut ve İşyeri İçin KDV İstisnası Uygulaması

6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi kaydıyla ilk tesliminde KDV istisnası getirilmiştir.

Sigorta Primi Teşvik, Destek Ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Usul Ve Esaslar

İşverenlere sağlanan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlere ilişkin olarak yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyeri işverenleri hakkında.

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı Artırıldı

Bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 27 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 1.290 TL’den 1.410 (bindörtyüzon) Türk Lirası’na, (2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı için 815 TL’ye) yükseltilmiştir.

2017 Yılı MTV Tutarları Belli Oldu!

2017 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 47 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

Damga Vergisi, Tapu Harcı Ve KKDF Kesintisi Oranlarında Değişiklik

Damga Vergisi, Tapu Harcı Ve KKDF Kesintisi Oranlarında Değişikliğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı.

S. M. Mali MüşavirGökhan BildirirAdres: Kültür Mh. 4302. Sk. Toroğlu Apt. B-Blok 2/5 33010 Akdeniz/Mersin
Tel: (0324) 231 26 27 Faks: (0324) 233 55 85 Cep: 0505 772 58 59 E-Posta: gbildirir@gmail.com

11 Mayıs 2017 Perşembe

Yabancılara ve Türkiye’de Yerleşik Olmayanlara Konut ve İşyeri Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulaması


ÖZET
:
6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden
itibaren konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların bedelinin döviz
olarak Türkiye’ye getirilmesi kaydıyla ilk tesliminde KDV istisnası getirilmiştir.
İstisna,
-        çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında
yaşayan Türk vatandaşları,
-        Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler
-        kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi
temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara uygulanmaktadır.
İstisna kapsamda yapılan satışlar KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer
İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına 
Giren İşlemler” tablosunda; 328 kod numaralı “Konut veya İş Yeri
Teslimleri” satırı aracılığıyla beyan edilecektir.
Satıcılar, her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleştirilen bu
kapsamdaki satışlarını KDV beyannamesi ekinde yer alan form
(EK: 24) ile bildireceklerdir.
Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri
miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve
teminat aranmadan yerine getirilecektir.
Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden
iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan
yerine getirilecektir.
Nakden iade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, 
vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecektir
Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir
ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülecektir.
25 Nisan 2017 Salı

Sigorta Primi Teşvik, Destek Ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Usul Ve Esaslar


ÖZET
:
İşverenlere sağlanan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlere ilişkin
 olarak yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri 
sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı
 tespit edilen işyeri işverenleri hakkında 1/4/2017 tarihinden itibaren 
teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma koşulları yeniden 
belirlenmiş olup, buna ilişkin yasal düzenlemelerin usul ve esasları 
5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesi ve 11.04.2017 tarihinde
 yayınlanan 2017-18 sayılı SGK Genelgelerinde açıklanmıştır.4 Nisan 2017 Salı

7.000 TL Üzeri Tevsik Zorunluluğu Kapsamı Daraltıldı

tevsik

ÖZET
:
479 sıra No’lu VUK Genel tebliği ile gerçek usulde vergiye
tabi olmayan çiftçiler tarafından toptancı hallerinde faaliyet
gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara
yapılan sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri,
su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri,
kesme çiçek ve süs bitkileri satışları ile söz konusu
yerler dışında yapılmakla birlikte bildirime tabi tutulmuş
satışlara ilişkin tahsilat ve ödemeler, 
7.000 TL’nin üzerinde  olması durumunda
tevsik zorunluluğu bulunan tahsilat ve ödemeler
kapsamından çıkarılmıştır.29 Mart 2017 Çarşamba

Damga Vergisi, Tapu Harcı Ve KKDF Kesintisi Oranlarında Değişiklik

damga vergisi


ÖZET
:
2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
-        Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri damga vergisi oranları,
-        gayrimenkullerin devir ve iktisabında alınan tapu harcı oranları
-        Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde KKDF kesintisi oranları
 yeniden belirlendi.

15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/3/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Karar ile

-        488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kâğıtlara ait damga vergisi oranları,
-        492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden alınan tapu harcı oranı
-        yurt dışından kullanılan bazı kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranları
yeniden belirlenmiştir.

I-DAMGA VERGİSİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

2017/9973 sayılı BKK ile 

-        Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri,

-        Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri,

-        Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri,

-        Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri,

üzerinden Binde 9,48 oranında alınmakta olan damga vergisi oranı 15/03/2017 tarihinden geçerli olmak üzere “0” (sıfır) olarak belirlenmiştir.

II-HARÇLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

30/9/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden "binde 20" nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) "binde 15" olarak yeniden belirlenmiştir.

Bir başka deyişle, gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebrî icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) 30/9/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil)  “binde 15” olarak uygulanacaktır.

III-KKDF’YE İLİŞKİN DÜZENLEME

Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fıduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı; ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %3’den %1’e, bir yıl ve üzeri olanlarda %0 (yüzde sıfır) olarak tespit edilmiştir. Buna göre Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fıduciary işlemler hariç) KKDF kesintisi oranları;

-        Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3’den % 1’e
-        Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1’den % 0 (sıfır)’a
-        Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5’den % 0 (sıfır)’a
düşürülmüştür.

Söz konusu BKK yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla…


KAYNAK: TÜRMOB15 Mart 2017 Çarşamba

Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşlarınca Yapılan Ödeme Hizmetlerinin BSMV Ve KDV Karşısındaki Durumu

elektronik para

ÖZET
:
91 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde elektronik para ve
ödeme kuruluşları tarafından ödeme hizmeti kullanıcısına verilen
hizmet nedeniyle tahsil edilen komisyon, ücret vb. tutarların tamamının
banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.
-        Yurt içinden yurt içine yapılacak para havalesi işlemlerinde,
işleme aracılık eden temsilcinin BSMV mükellefi olmayan bir kişi olması halinde;
yurt içindeki temsilcinin kendi payına düşen komisyon tutarı üzerinden
KDV, ödeme kuruluşunun ise yurt içindeki temsilcinin payına düşen komisyon
haricindeki kendisine kalan komisyon tutarı üzerinden BSMV hesaplaması gerekir.
-        Para ve ödeme kuruluşlarının şubeleri tarafından yapılan işlemler
dolayısıyla verilmesi gereken Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi)
Beyannameleri, genel merkezlerince bağlı bulundukları vergi dairesine verilecektir.
-        Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının Tebliğin yürürlüğünden önce
ödeme hizmetlerine ilişkin faaliyetleri dolayısıyla açılan sürekli KDV
mükellefiyet kayıtlarının
30/04/2017 tarihine kadar kapatmaları  gerekmektedir.
-        Örneğin (A) yurt dışında yaşayan  çocuğuna   ödeme kuruluşunun
şubesi aracılığıyla 1.000 TL göndermiş, şube bu işlem için ayrıca
10 TL komisyon tahsil etmiş ise , şubenin tahsil ettiği 10 TL üzerinden
ödeme kuruluşunca BSMV hesaplanması gerekmektedir.
Söz konusu Tebliğ  01/04/2017 tarihinden itibaren
yürürlüğe girecektir.7 Şubat 2017 Salı

KDV, ÖTV Ve Damga Vergi Oranlarında İndirim Yapıldı


ÖZET
:
 2017/9759 sayılı BKK ile
-          Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge
ve bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV, 30/04/2017 tarihine kadar
% 6,7 den % 0 a düşürülmüştür.

-          18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri ile Yolcu ve gezinti
gemilerinden % 6,7 oranında; yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri;
kürekli kayıklar ve kanolardan %8 oranından alınmakta olan ÖTV
oranı 30/04/2017 tarihine kadar % 6,7 den % 0 a düşürülmüştür.

-          Bazı ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına
uygulanan KDV oranı 30/04/2017 tarihine kadar % 18 den
% 8 e düşürülmüştür.
Öte yandan yayımlanan Karar uyarınca, 150 m2'ye kadar olan
konutlarda  yapı ruhsatı alınma tarihine göre arsa birim metrekare
değerleri de dikkate alınarak  konut inşaatı projelerinde göre arsa
birim metrekare vergi  değerleri
-          Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil)
arasında olan konutların tesliminde KDV oranı %8,
-          İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde
30/09/2017 tarihine kadar KDV oranı % 8, bu tarihten sonra ise %18,
olarak uygulanacaktır.23 Ocak 2017 Pazartesi

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı Artırıldı


ÖZET
:
Bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 27  Ocak 2017 
tarihinden geçerli olmak üzere 1.290 TL’den  1.410 (bindörtyüzon)
Türk Lirası’na, (2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden
ötürü her bir çek yaprağı için 815 TL’ye)  yükseltilmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılan ve 20 Ocak 2017  tarihli ve 29954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2017/1)’de
MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “binikiyüzdoksan Türk Lirası” ibareleri “bindörtyüzon Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.
düzenlemesi yer almıştır.

Buna göre bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 20   Ocak 2017  tarihinden geçerli olmak üzere 1.290 TL’den 1.410 TL’ye  (2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı için 815 TL’ye)  çıkarılmıştır.


Saygılarımızla…

İLGİLİ YASAL DÜZENLEME

5941  sayılı Çek Kanunu’nun 6273 sayılı Çek Kanununun 2’nci maddesiyle değişik 3’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrası aşağıdaki gibidir.:
“MADDE 3 –
(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;
a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde, 

1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya üzerinde ise bin Türk Lirası,
2) Çek bedeli bin Türk Lirasının altında ise çek bedelini,
b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,
1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığı bin Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,
2) Çek bedeli bin Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak bin Türk Lirasını,
ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir. Bu fıkradaki miktar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanır.”

Ayrıca 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)in  4’ncü maddesi aşağıdaki gibidir.
“MADDE 4 – (1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;
a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,
1) Çek bedeli altıyüz Türk Lirası veya üzerinde ise altıyüz Türk Lirası,
2) Çek bedeli altıyüz Türk Lirasının altında ise çek bedelini,
b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,
1) Çek bedeli altıyüz Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı altıyüz Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,
2) Çek bedeli altıyüz Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak altıyüz Türk Lirasını
ödemekle yükümlüdür.”

Ayrıca aynı Tebliğin   Geçici 2’nci maddesi ise aşağıdaki gibidir:

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için beşyüz Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çekyaprağı için beşyüz Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.”

Bu düzenlemelere istinaden, bu maddelerde yer alan tutarlar her yol arttırılmakta olup bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, son olarak 20   Ocak 2017  tarihinden geçerli olmak üzere 1.290 TL’den 1.410 TL’ye  (2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı için 815 TL’ye) çıkarılmıştır.


Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2017/1)” tam metni için tıklayınız…>>> 

KAYNAK: TÜRMOB19 Ocak 2017 Perşembe

Türmob Faiz Raporu

GİRİŞ

Bir ülkede toplam üretim hacminin (GSYİH) genişlemesi olarak tanımlanabilecek ekonomik büyümenin üç önemli dinamiği bulunuyor:

-Sermaye birikimi -Teknolojik ilerleme -Nüfus ve işgücü artışıSermaye birikimi ekonomik büyümenin temel dinamiğidir. Gelişimin temel şartı ise yatırımların varlığıdır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerle aralarındaki sosyo ekonomik farkı kapatmak için ulusal gelirlerinin oldukça büyük bir bölümünü yatırımlara yönlendirmek zorunda. Ancak, ulusal tasarrufların yatırımları finanse edecek hacimde olmaması nedeniyle, öngörülen kalkınma ivmesine ulaşabilmek için uzun yıllardır dış finansmana ihtiyaç duyuldu. İç tasarrufların yetersizliği, dış ödemeler dengesindeki açıklar ve teknolojide yetersizlik, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri sürekli dış finansman kullanımına itti.4 Ocak 2017 Çarşamba

2017 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları


ÖZET
:
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret tutarlarını belirlemesinden
sonra, buna bağlı olarak 2017 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları değişmiştir.3 Ocak 2017 Salı

2017 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları


ÖZET
:
2017 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 47 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.