S. M. Mali MüşavirGökhan BildirirAdres: Kültür Mh. 4302. Sk. Toroğlu Apt. B-Blok 2/5 33010 Akdeniz/Mersin
Tel: (0324) 231 26 27 Faks: (0324) 233 55 85 Cep: 0505 772 58 59 E-Posta: gbildirir@gmail.com

4 Ocak 2017 Çarşamba

2017 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları


ÖZET
:
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret tutarlarını belirlemesinden
sonra, buna bağlı olarak 2017 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları değişmiştir.

Asgari ücret geliri elde eden gelir vergisi mükelleflerinin ailevi durumları dikkate alınarak 2017 yılında yararlanabilecekleri asgari geçim indirimi Tutarları, aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
Gelir Vergisi Kesinti Tutarından Mahsup
Edilecek Aylık Tutar
Bekarlar için
133.31
Evli (Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için)
159.98
1.çocuk
179.97
2.Çocuk
199.97
3.Çocuk
226.63
4.Çocuk
239.96
Evli (Eşin herhangi bir geliri var ise)
133.31
1.çocuk
153.31
2.Çocuk
173.31
3.Çocuk
199.97

4.Çocuk
213.30

Saygılarımızla...

İLGİLİ YASAL MEVZUAT

5615 sayılı Yasanın 2 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun mülga 32 inci maddesi, başlığıyla birlikte yeniden düzenlenerek, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren  “ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MÜESSESESİ” getirilmiştir. Türkiye uygulamasında asgari geçim indirimi (AGİ),  sadece gerçek usulde vergilendirilen ücret gelirleri için uygulanmaktadır.  Diğer taraftan, AGİ ile birlikte gerçek ücret geliri elde edenler için uygulanmak olan  “ücretlerde vergi indirimi” kaldırılmıştır.

GVK’nın 32. maddesine göre asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının;

i-      Mükellefin kendisi için % 50’si,
ii-     Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
iii-    Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5,  üçüncü çocuk için %10,  diğer çocuklar için % 5’i olarak belirlenmiştir.  İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınmaktadır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınmaktadır.

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir.

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınmaktadır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanmaktadır.
Ayrıca, Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla yasada belirtilen asgari geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.

Bugüne kadar Bakanlar Kurulu, bu yetkisini kullanmamıştır.

Asgari geçim indirimine ilişkin usul ve esaslar,   Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 04/12/2007 tarih ve 26720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 265 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Diğer taraftan, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5904 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, GVK’nun 32 inci maddesine eklenen hüküm ile ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınacaktır. Yapılan bu değişikliğin uygulamasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan 272 seri No’lu GVK Genel Tebliğinde de açılandığı üzere, gelir vergisi stopajı teşviki öngörülen yerlerde ücretli olarak çalışan işçilerin ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, öncelikle 265 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan asgari geçim indirimi mahsubu yapılacak olup bu mahsup uygulandıktan sonraki tutar, ilgili kanunlarda yer alan teşvik amaçlı indirim ve istisna uygulamasında dikkate alınacaktır.

Asgari geçim indirimi,  16 yaşından büyük ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan ve ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanmakta ve dönem içinde asgari ücrette yapılan değişiklikler asgari geçim indirimine etki etmemektedir.

2017  yılında uygulanacak asgari ücret tutarı, 30   Aralık 2016  tarihli ve 29934  sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan 29 /12/2016  tarihli ve  2016/1 sayılı ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI’nda  işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1//1/2017-31/12/2017  tarihleri arasında 59,25 (Ellidokuz yirmibeş)  Türk Lirası  olarak belirlenmiştir.  Buna göre,  2017 yılı başında geçerli olan 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir aylık normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin aylık tutarı 1.777,50 ve  yıllık tutarı  21.330  TL’dir.  Bu tutarlara göre, ücret geliri elde eden bireylerin ailevi durumları dikkate alınarak 2017  yılında yararlanabilecekleri AGİ tutarları, ek tabloda belirtilmiştir.

Büyütmek için resme tıklayınız.0 yorum:

Yorum Gönder