S. M. Mali MüşavirGökhan BildirirAdres: Kültür Mh. 4302. Sk. Toroğlu Apt. B-Blok 2/5 33010 Akdeniz/Mersin
Tel: (0324) 231 26 27 Faks: (0324) 233 55 85 Cep: 0505 772 58 59 E-Posta: gbildirir@gmail.com

3 Ocak 2017 Salı

2017 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları


ÖZET
:
2017 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 47 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.


27.12.2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 47 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları, aşağıdaki tarifelerde gösterilmiştir.

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

I) Sayılı Tarife

 Motor Silindir Hacmi  (cm³)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş
4 - 6 yaş
7 - 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve
yukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
  1300 cm³ ve aşağısı
646,00
450,00
252,00
191,00
68,00
  1301 - 1600 cm³ e kadar
1035,00
776,00
450,00
318,00
122,00
  1601 - 1800 cm³ e kadar
1.827,00
1.428,00
841,00
513,00
199,00
  1801 - 2000 cm³ e kadar
2.878,00
2.217,00
1.303,00
776,00
306,00
  2001 - 2500 cm³ e kadar
4.317,00
3.134,00
1.958,00
1.170,00
463,00
  2501 - 3000 cm³ e kadar
6.019,00
5.236,00
3.271,00
1.760,00
646,00
  3001 - 3500 cm³ e kadar
9.166,00
8.247,00
4.968,00
2.480,00
910,00
  3501 - 4000 cm³ e kadar
14.411,00
12.444,00
7.329,00
3.271,00
1.303,00
  4001 cm³ ve yukarısı
23.586,00
17.687,00
10.475,00
4.708,00
1.827,00
 2-Motosikletler 
  100 -   250 cm³ e kadar
122,00
92,00
68,00
43,00
17,00
  251 -   650 cm³ e kadar
252,00
191,00
122,00
68,00
43,00
  651 -  1200 cm³ e kadar
646,00
385,00
191,00
122,00
68,00
  1201 cm³ ve yukarısı
1.565,00
1.035,00
646,00
513,00
252,00
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 6 yaş
7 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs
776,00
513,00
252,00
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı
1.035,00
646,00
385,00
  1901 cm³ ve yukarısı
1.565,00
1.035,00
646,00
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar
1.958,00
1.170,00
513,00
  26 - 35  kişiye kadar
2.348,00
1.958,00
776,00
  36 - 45  kişiye kadar
2.613,00
2.217,00
1.035,00
  46 kişi ve yukarısı 
3.134,00
2.613,00
1.565,00
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg'a kadar
697,00
463,00
228,00
   1.501 -   3.500  kg'a kadar
1.408,00
817,00
463,00
   3.501 -   5.000  kg'a kadar
2.115,00
1.760,00
697,00
   5.001 - 10.000  kg'a kadar
2.348,00
1.995,00
936,00
   10.001 - 20.000  kg'a kadar
2.821,00
2.348,00
1.408,00
   20.001 kg ve yukarısı
3.529,00
2.821,00
1.640,00
                                                  
 C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(IV) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş
4 - 5 yaş
6 - 10 yaş
11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg'a kadar
13.099,00
10.475,00
7.855,00
6.282,00
   1.151 -   1.800 kg'a kadar
19.653,00
15.718,00
11.789,00
9.430,00
   1.801 -   3.000 kg'a kadar
26.207,00
20.965,00
15.718,00
12.576,00
   3.001 -   5.000 kg'a kadar
32.762,00
26.207,00
19.653,00
15.718,00
   5.001 - 10.000 kg'a kadar
39.316,00
31.451,00
23.586,00
18.866,00
   10.001 - 20.000 kg'a kadar
45.870,00
36.694,00
27.517,00
22.008,00
   20.001 kg ve yukarısı
52.422,00
41.934,00
31.451,00
25.160,00

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
D- İlgili Yasal Düzenlemeler

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde;

1. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletlerin I sayılı,
2. I sayılı tarife dışında kalan motorlu kara taşıtlarının II sayılı,
3. Uçak ve helikopterlerin (Türkkuşu ve Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) IV sayılı tarifeye vergilendirileceği düzenlemesi yer almaktadır.

Diğer taraftan, 16.05.2009 tarih ve 27230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5897 sayılı Kanun ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak bu Kanundaki (III) sayılı tarife 30.06.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tarifede deniz, nehir ve göllerde kullanılan motorlu taşıtlar yer almaktaydı. Bu tarife 30.06.2009 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırıldığından, söz konusu taşıtlar için motorlu taşıtlar vergisi ödenmeyecektir. Ancak, 5897 sayılı Yasa ile Harçlar Kanununda düzenleme yapılarak Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli olanlar ve Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticari veya özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarının malikleri veya işletenleri, Denizcilik Müsteşarlığınca liman başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak bağlama kütüğüne gemi, deniz ve iç su araçlarını kaydettirmek zorunda oldukları taşıtlar için bunların bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden yıllık harç alınması gerekmektedir. Söz konusu harçlar taşıtın boyuna göre yıllık olarak ödenmektedir.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinde;

“Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.
Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.”

hükmüne yer verilmiştir.

2016 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 474 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2017 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelere göre 2017 yılı motorlu taşıt vergileri tutarları, 27.12.2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 47 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

Diğer taraftan, (I) sayılı tarifede yer alan motorlu kara taşıtları, vergi tutarlarının hesaplanması sırasında vergi tutarları ile sigorta bedellerinin karşılaştırılması sonucunda, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden tutarlarda vergilendirilebilmektedirler. Bu uygulama, 20/12/2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde yer alan hükümlere göre yapılmaktadır. Tebliğde, 14.12.2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasının usul ve esasları açıklanmış olup, bir değişiklik yapılmadığı sürece bu Tebliğe göre işlem yapılmaya devam edileceği belirtilmiştir.

197 sayılı Kanunu' nun "Gider Kaydedilmeme" başlıklı 14' üncü maddesinde;
"Bu Kanuna bağlı (I), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alman vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez."
hükmü yer almaktadır.

Bu açıklamalar çerçevesinde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları, yukarıdaki tarifelerde gösterilmiştir.

“Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47)” tam metni için tıklayınız...>>>

Saygılarımızla... 

KAYNAK: TÜRMOB0 yorum:

Yorum Gönder