S. M. Mali MüşavirGökhan BildirirAdres: Kültür Mh. 4302. Sk. Toroğlu Apt. B-Blok 2/5 33010 Akdeniz/Mersin
Tel: (0324) 231 26 27 Faks: (0324) 233 55 85 Cep: 0505 772 58 59 E-Posta: gbildirir@gmail.com

15 Mart 2017 Çarşamba

Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşlarınca Yapılan Ödeme Hizmetlerinin BSMV Ve KDV Karşısındaki Durumu

elektronik para

ÖZET
:
91 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde elektronik para ve
ödeme kuruluşları tarafından ödeme hizmeti kullanıcısına verilen
hizmet nedeniyle tahsil edilen komisyon, ücret vb. tutarların tamamının
banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.
-        Yurt içinden yurt içine yapılacak para havalesi işlemlerinde,
işleme aracılık eden temsilcinin BSMV mükellefi olmayan bir kişi olması halinde;
yurt içindeki temsilcinin kendi payına düşen komisyon tutarı üzerinden
KDV, ödeme kuruluşunun ise yurt içindeki temsilcinin payına düşen komisyon
haricindeki kendisine kalan komisyon tutarı üzerinden BSMV hesaplaması gerekir.
-        Para ve ödeme kuruluşlarının şubeleri tarafından yapılan işlemler
dolayısıyla verilmesi gereken Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi)
Beyannameleri, genel merkezlerince bağlı bulundukları vergi dairesine verilecektir.
-        Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının Tebliğin yürürlüğünden önce
ödeme hizmetlerine ilişkin faaliyetleri dolayısıyla açılan sürekli KDV
mükellefiyet kayıtlarının
30/04/2017 tarihine kadar kapatmaları  gerekmektedir.
-        Örneğin (A) yurt dışında yaşayan  çocuğuna   ödeme kuruluşunun
şubesi aracılığıyla 1.000 TL göndermiş, şube bu işlem için ayrıca
10 TL komisyon tahsil etmiş ise , şubenin tahsil ettiği 10 TL üzerinden
ödeme kuruluşunca BSMV hesaplanması gerekmektedir.
Söz konusu Tebliğ  01/04/2017 tarihinden itibaren
yürürlüğe girecektir.


20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine, ödeme hizmetlerine, ödeme kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

6493 sayılı  Kanunda
-        elektronik para: elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer
-        Elektronik para kuruluşu: Bu Kanun kapsamında elektronik para ihraç etme yetkisi verilen tüzel kişi
-   Ödeme kuruluşu: Ödeme hizmeti sağlamak ve gerçekleştirmek için yine  bu Kanun kapsamında yetkilendirilmiş tüzel kişi
olarak tanımlanmıştır.

Bu kuruluşların vergi  karşısındaki durumları  ile ilgili olarak 11/03/2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanan 91 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği’nde, açıklama ve düzenlemeler yapılmıştır.
Söz konusu Tebliğde,

-        -Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının mükellefiyeti ve matrah,
-        -Sanal POS hizmetlerinde vergilendirme ve matrah,
-        -Elektronik para ihracına ilişkin ödeme hizmetlerinde vergilendirme ve matrah,
-        -Para havalesi hizmetlerinde vergilendirme ve matrah,
-        -Mobil ödeme hizmetlerinde vergilendirme ve matrah,
-        -Fatura ödemelerine aracılık hizmetlerinde vergilendirme ve matrah
konularında yapılan açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir:

I-Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının mükellefiyeti ve matrah

BDDK tarafından verilen izin çerçevesinde ve bu Kurum denetimine tabi olarak gerçekleştirilen ödeme hizmetleri, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen banka muamele ve hizmetlerinden olduğundan, bu işlemleri anılan maddenin üçüncü fıkrasına göre esas iştigal konusu olarak yapan elektronik para ve ödeme kuruluşları banker kapsamında BSMV mükellefidirler.

Elektronik para ve ödeme kuruluşları tarafından ödeme hizmeti kullanıcısına verilen hizmet nedeniyle tahsil edilen komisyon, ücret vb. tutarların tamamının vergilendirilmesi esastır. Komisyon tutarının bir kısmının yurt dışında veya yurt içinde yerleşik bir kuruluşa aktarılmasının BSMV matrahına etkisi bulunmaz.

Ödeme hizmetlerinde, elektronik para ve ödeme kuruluşları tarafından diğer mükelleflere işlemle doğrudan bağlantılı olarak hesaplanıp işlem başına aktarılan bir komisyon tutarı bulunması halinde bu tutar lehe alınan paranın hesabında işlem maliyeti olarak dikkate alınabilir. Ancak işlem anında ortaya çıkmayan veya işlem anında ortaya çıkmakla birlikte tutarı net bir şekilde hesaplanamayan maliyet unsurları lehe alınan paranın hesabında dikkate alınmaz.

II-Sanal POS hizmetlerinde vergilendirme ve matrah

Sanal POS hizmetinde ödeme kuruluşu tarafından lehe alınan paralar üzerinden BSMV hesaplanması gerekir.

Ödeme kuruluşunun tahsil ettiği komisyonun belli bir kısmını hizmet aldığı bankaya aktarması halinde bu tutar lehe alınan paranın hesabında işlem maliyeti olarak dikkate alınabilir.

III-Elektronik para ihracına ilişkin ödeme hizmetlerinde vergilendirme ve matrah

Elektronik para kuruluşunun ödeme hizmeti kullanıcısıyla yapmış olduğu anlaşma uyarınca tahsil ettiği komisyon tutarları üzerinden BSMV hesaplanması gerekir.

IV-Para havalesi hizmetlerinde vergilendirme ve matrah

İşleme ilişkin komisyon tutarının gönderenden tahsil edildiği ödeme hizmetine ilişkin olarak;

a) Türkiye’den yurt dışına doğrudan kendisine bağlı şubeler aracılığıyla yapılacak para havalesi işlemlerinde, ödeme kuruluşunun şubelerinin tahsil ettiği komisyon tutarının tamamı üzerinden ödeme kuruluşu tarafından BSMV hesaplanması gerekir.

b) Türkiye’den yurt dışına yapılacak para havalesi işlemlerinde, işleme aracılık eden temsilcinin BSMV mükellefi olan bir kişi olması halinde; yurt içindeki temsilcinin kendi payına düşen komisyon tutarı üzerinden, ödeme kuruluşunun ise yurt içindeki temsilcinin kendi payına düşen komisyonu kestikten sonra kendisine aktarılan komisyon tutarı üzerinden BSMV hesaplaması gerekir.

c) Türkiye’den yurt dışına yapılacak para havalesi işlemlerinde, işleme aracılık eden temsilcinin BSMV mükellefi olmayan bir kişi olması halinde; yurt içindeki temsilcinin kendi payına düşen komisyon tutarı üzerinden KDV, ödeme kuruluşunun ise yurt içindeki temsilcinin kendi payına düşen komisyonu kestikten sonra kendisine aktarılan komisyon tutarı üzerinden BSMV hesaplaması gerekir.

ç) Yurt dışından Türkiye’ye yapılacak para havalesi işlemlerinde havale tutarının ödeme kuruluşundan veya şubesinden çekilmesine bağlı olarak yurt dışından aktarılacak komisyon tutarı üzerinden ödeme kuruluşunca BSMV hesaplanması gerekir.

d) Yurt dışından Türkiye’ye yapılacak para havalesi işlemlerinde, işleme aracılık eden temsilcinin BSMV mükellefi olan bir kişi olması halinde; yurt içindeki temsilcinin ödeme kuruluşunca kendisine aktarılan komisyon tutarı üzerinden, ödeme kuruluşunun ise temsilciye aktaracağı komisyon tutarı dışında kendisine kalan tutar üzerinden BSMV hesaplaması gerekir.

e) Yurt dışından Türkiye’ye yapılacak para havalesi işlemlerinde, işleme aracılık eden temsilcinin BSMV mükellefi olmayan bir kişi olması halinde; yurt içindeki temsilcinin ödeme kuruluşunca kendisine aktarılan komisyon tutarı üzerinden KDV, ödeme kuruluşunun ise temsilciye aktaracağı komisyon tutarı dışında kendisine kalan tutar üzerinden BSMV hesaplaması gerekir.

f) Yurt içinden yurt içine yapılacak para havalesi işlemlerinde, işleme aracılık eden temsilcinin BSMV mükellefi olmayan bir kişi olması halinde; yurt içindeki temsilcinin kendi payına düşen komisyon tutarı üzerinden KDV, ödeme kuruluşunun ise yurt içindeki temsilcinin payına düşen komisyon haricindeki kendisine kalan komisyon tutarı üzerinden BSMV hesaplaması gerekir.

İşleme ilişkin komisyon tutarının alıcıdan tahsil edilmesi halinde de yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilecektir.V-Mobil ödeme hizmetlerinde vergilendirme ve matrah

6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilen elektronik haberleşme hizmetleri aracılığıyla sunulan mobil ödeme hizmetlerinde ödeme kuruluşlarınca lehe alınan paralar üzerinden BSMV hesaplanması gerekir.

Komisyon tutarının bir kısmının ödeme kuruluşunca başka bir kuruluşa aktarılması halinde söz konusu tutar lehe alınan paranın hesabında işlem maliyeti olarak dikkate alınabilir.

VI-Fatura ödemelerine aracılık hizmetlerinde vergilendirme ve matrah

6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası[1] kapsamında gerçekleştirilen fatura ödemelerine aracılık hizmetlerinde ödeme kuruluşlarınca fatura ödemesini yapandan ve/veya faturaya bağlı alacağını tahsil edenden lehe alınan tutar üzerinden BSMV hesaplanması gerekir.[1] Kanunun 12’nci maddesinin 1’inci fıkrası aşağıdaki gibidir.
1) Bu Kanun uyarınca ödeme hizmetleri;
a) Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri,
b) Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferini,
c) Ödeme aracının ihraç veya kabulünü,
ç) Para havalesini,
d) Gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemini,
e) Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri,
ifade eder.

İşleme aracılık eden temsilcinin BSMV mükellefi olmayan bir kişi olması halinde temsilci tarafından kendi payına düşen komisyon tutarı üzerinden KDV hesaplanması gerekir. Ödeme kuruluşunun ise temsilci tarafından kendisine aktarılan komisyon tutarı üzerinden BSMV hesaplaması gerekir.
VII-Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının şubeleri tarafından verilen ödeme hizmetlerinin beyanı

6802 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden vergilemede güvenliği ve kolaylığı sağlamak amacıyla elektronik para ve ödeme kuruluşlarının şubeleri tarafından yapılan işlemler dolayısıyla verilmesi gereken Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi) Beyannamelerinin, genel merkezlerince bağlı bulundukları vergi dairesine verilmesi uygun görülmüştür.

VIII- Geçiş Hükmü ve Yürürlük

Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının bu Tebliğin yürürlüğünden önce ödeme hizmetlerine ilişkin faaliyetleri dolayısıyla açılan sürekli KDV mükellefiyet kayıtlarının 30/04/2017 tarihine kadar kapatılması gerekmektedir.

Söz konusu Tebliğ 01/04/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.


Saygılarımızla…KAYNAK: TÜRMOB0 yorum:

Yorum Gönder