Yabancılara ve Yerleşik Olmayanlara Konut ve İşyeri İçin KDV İstisnası Uygulaması

6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi kaydıyla ilk tesliminde KDV istisnası getirilmiştir.

Sigorta Primi Teşvik, Destek Ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Usul Ve Esaslar

İşverenlere sağlanan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlere ilişkin olarak yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyeri işverenleri hakkında.

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı Artırıldı

Bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 27 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 1.290 TL’den 1.410 (bindörtyüzon) Türk Lirası’na, (2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı için 815 TL’ye) yükseltilmiştir.

2017 Yılı MTV Tutarları Belli Oldu!

2017 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 47 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

Damga Vergisi, Tapu Harcı Ve KKDF Kesintisi Oranlarında Değişiklik

Damga Vergisi, Tapu Harcı Ve KKDF Kesintisi Oranlarında Değişikliğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı.

S. M. Mali MüşavirGökhan BildirirAdres: Kültür Mh. 4302. Sk. Toroğlu Apt. B-Blok 2/5 33010 Akdeniz/Mersin
Tel: (0324) 231 26 27 Faks: (0324) 233 55 85 Cep: 0505 772 58 59 E-Posta: gbildirir@gmail.com
enerji tasarruf etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
enerji tasarruf etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

27 Aralık 2016 Salı

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNİN İŞLETİLMESİ, ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFUNDA İSTİSNA İLE GEÇİCİ 67’NCİ MADDEYE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ


ÖZET
:
295 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;
- kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlarda istisna,
- ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar,
- kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olan kurumlarca 193 sayılı Kanunun
geçici 67 nci maddesi kapsamında elde edilen gelirlerde tevkifat uygulaması, konularında açıklamalarda bulunulmuştur.

15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinde ve 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20, 74 ve geçici 67 nci maddelerinde bir takım değişiklikler yapılmış konuyla ilgili açıklamlarımıza 10.08.2016/99 ve 19.09.2016/107 sayılı Sirkülerlerimizde yer verilmişti.

23.12.2016 tarih ve 29927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 295 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20, 40, 74 ve geçici 67 nci maddelerinde, 6728 ve 6745 sayılı Kanunlar ile yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Tebliğde;

-          kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlarda istisna,
-          ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar,
-          kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olan kurumlarca 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesi kapsamında elde edilen gelirlerde tevkifat uygulaması
konularında yapılan açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir.

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNİN İŞLETİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA İSTİSNA

-          1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır.
-          1/1/2017 tarihinden önce faaliyete geçmiş bulunan özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar ile bu kreş ve gündüz bakımevlerini 1/1/2017 tarihinden sonra devralanlar tarafından işletilmesinden elde edilen kazançlar istisna uygulaması dışında bulunmaktadır.
-          Mükellefler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle, faaliyete geçtikleri vergilendirme döneminden itibaren söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir.

-          Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNİN İŞLETİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA İSTİSNA

-          1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır.
-          1/1/2017 tarihinden önce faaliyete geçmiş bulunan özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar ile bu kreş ve gündüz bakımevlerini 1/1/2017 tarihinden sonra devralanlar tarafından işletilmesinden elde edilen kazançlar istisna uygulaması dışında bulunmaktadır.
-          Mükellefler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle, faaliyete geçtikleri vergilendirme döneminden itibaren söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir.
-          Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.
-          Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi taşıması, istisna uygulamasının süresini değiştirmeyecektir.
-          Tebliğin özel kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin hükümleri 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürülüğe girmiştir.

ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALAR

-          Mükellefler, dilerlerse işletmeye dâhil gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı nitelikteki ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalarını, doğrudan gider yazmak suretiyle ticari kazancın tespitinde dikkate alabileceklerdir. Tebliğin söz konusu hükümleri 9/8/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürülüğe girmiştir.
Gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında gerçek gider usulünün seçilmesi halinde, istisna edilen gayrisafi hâsılata isabet edenler hariç olmak üzere; gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı niteliği bulunan ve VUK 313 üncü maddesinde belirtilen tutarı aşmayan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların tamamı, safi hasılatın tespitinde doğrudan gider olarak indirim konusu yapılabilecektir. Tebliğin söz konusu hükümleri 7/9/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürülüğe girmiştir.
-          Söz konusu harcamaların 213 sayılı Kanunun 313 üncü maddesinde belirtilen tutarı aşması halinde ise, istisna edilen gayrisafi hâsılata isabet edenler hariç olmak üzere harcama tutarının tamamının doğrudan gider yazılması mümkün olduğu gibi mükelleflerce gayrimenkulün maliyetine ilave edilerek amortisman yoluyla itfa edilmesi olanağı da bulunmaktadır. Tebliğin söz konusu hükümleri 7/9/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürülüğe girmiştir.

KREDİ TEMINATI SAĞLAMAK ÜZERE KURULMUŞ OLAN KURUMLARCA 193 SAYILI KANUNUN GEÇICI 67 NCI MADDESI KAPSAMINDA ELDE EDILEN GELIRLERDE TEVKIFAT UYGULAMASI

-          Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumların menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler üzerinden 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında bankalar ve aracı kurumlar tarafından tevkifat yapılmayacaktır.
-          Ayrıca, söz konusu kurumlarca elde edilen 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca tevkifat yapılmayacaktır.
Bu uygulama söz konusu kurumların 7/9/2016 tarihinden itibaren elde edecekleri gelirler için geçerli olup, bu tarihten önce elde edilen gelirler üzerinden anılan fıkralar kapsamında bankalar ve aracı kurumlarca tevkifat yapılması gerekmektedir.
-          Tebliğin söz konusu hükümleri 7/9/2016 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) tam metni için tıklayınız…>>>

Saygılarımızla…

KAYNAK: TÜRMOB