Yabancılara ve Yerleşik Olmayanlara Konut ve İşyeri İçin KDV İstisnası Uygulaması

6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi kaydıyla ilk tesliminde KDV istisnası getirilmiştir.

Sigorta Primi Teşvik, Destek Ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Usul Ve Esaslar

İşverenlere sağlanan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlere ilişkin olarak yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyeri işverenleri hakkında.

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı Artırıldı

Bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 27 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 1.290 TL’den 1.410 (bindörtyüzon) Türk Lirası’na, (2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı için 815 TL’ye) yükseltilmiştir.

2017 Yılı MTV Tutarları Belli Oldu!

2017 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 47 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

Damga Vergisi, Tapu Harcı Ve KKDF Kesintisi Oranlarında Değişiklik

Damga Vergisi, Tapu Harcı Ve KKDF Kesintisi Oranlarında Değişikliğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı.

S. M. Mali MüşavirGökhan BildirirAdres: Kültür Mh. 4302. Sk. Toroğlu Apt. B-Blok 2/5 33010 Akdeniz/Mersin
Tel: (0324) 231 26 27 Faks: (0324) 233 55 85 Cep: 0505 772 58 59 E-Posta: gbildirir@gmail.com
kdv etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
kdv etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

11 Mayıs 2017 Perşembe

Yabancılara ve Türkiye’de Yerleşik Olmayanlara Konut ve İşyeri Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulaması


ÖZET
:
6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden
itibaren konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların bedelinin döviz
olarak Türkiye’ye getirilmesi kaydıyla ilk tesliminde KDV istisnası getirilmiştir.
İstisna,
-        çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında
yaşayan Türk vatandaşları,
-        Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler
-        kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi
temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara uygulanmaktadır.
İstisna kapsamda yapılan satışlar KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer
İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına 
Giren İşlemler” tablosunda; 328 kod numaralı “Konut veya İş Yeri
Teslimleri” satırı aracılığıyla beyan edilecektir.
Satıcılar, her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleştirilen bu
kapsamdaki satışlarını KDV beyannamesi ekinde yer alan form
(EK: 24) ile bildireceklerdir.
Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri
miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve
teminat aranmadan yerine getirilecektir.
Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden
iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan
yerine getirilecektir.
Nakden iade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, 
vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecektir
Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir
ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülecektir.
15 Mart 2017 Çarşamba

Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşlarınca Yapılan Ödeme Hizmetlerinin BSMV Ve KDV Karşısındaki Durumu

elektronik para

ÖZET
:
91 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde elektronik para ve
ödeme kuruluşları tarafından ödeme hizmeti kullanıcısına verilen
hizmet nedeniyle tahsil edilen komisyon, ücret vb. tutarların tamamının
banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.
-        Yurt içinden yurt içine yapılacak para havalesi işlemlerinde,
işleme aracılık eden temsilcinin BSMV mükellefi olmayan bir kişi olması halinde;
yurt içindeki temsilcinin kendi payına düşen komisyon tutarı üzerinden
KDV, ödeme kuruluşunun ise yurt içindeki temsilcinin payına düşen komisyon
haricindeki kendisine kalan komisyon tutarı üzerinden BSMV hesaplaması gerekir.
-        Para ve ödeme kuruluşlarının şubeleri tarafından yapılan işlemler
dolayısıyla verilmesi gereken Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi)
Beyannameleri, genel merkezlerince bağlı bulundukları vergi dairesine verilecektir.
-        Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının Tebliğin yürürlüğünden önce
ödeme hizmetlerine ilişkin faaliyetleri dolayısıyla açılan sürekli KDV
mükellefiyet kayıtlarının
30/04/2017 tarihine kadar kapatmaları  gerekmektedir.
-        Örneğin (A) yurt dışında yaşayan  çocuğuna   ödeme kuruluşunun
şubesi aracılığıyla 1.000 TL göndermiş, şube bu işlem için ayrıca
10 TL komisyon tahsil etmiş ise , şubenin tahsil ettiği 10 TL üzerinden
ödeme kuruluşunca BSMV hesaplanması gerekmektedir.
Söz konusu Tebliğ  01/04/2017 tarihinden itibaren
yürürlüğe girecektir.7 Şubat 2017 Salı

KDV, ÖTV Ve Damga Vergi Oranlarında İndirim Yapıldı


ÖZET
:
 2017/9759 sayılı BKK ile
-          Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge
ve bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV, 30/04/2017 tarihine kadar
% 6,7 den % 0 a düşürülmüştür.

-          18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri ile Yolcu ve gezinti
gemilerinden % 6,7 oranında; yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri;
kürekli kayıklar ve kanolardan %8 oranından alınmakta olan ÖTV
oranı 30/04/2017 tarihine kadar % 6,7 den % 0 a düşürülmüştür.

-          Bazı ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına
uygulanan KDV oranı 30/04/2017 tarihine kadar % 18 den
% 8 e düşürülmüştür.
Öte yandan yayımlanan Karar uyarınca, 150 m2'ye kadar olan
konutlarda  yapı ruhsatı alınma tarihine göre arsa birim metrekare
değerleri de dikkate alınarak  konut inşaatı projelerinde göre arsa
birim metrekare vergi  değerleri
-          Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil)
arasında olan konutların tesliminde KDV oranı %8,
-          İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde
30/09/2017 tarihine kadar KDV oranı % 8, bu tarihten sonra ise %18,
olarak uygulanacaktır.27 Aralık 2016 Salı

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI %7,5 ORANINDA ARTTIRILDI


ÖZET
:
2017 yılında uygulanacak damga vergisi tutarlarına ilişkin 2016/9641 sayılı BKK yayımlandı.
BKK’nın 2’nci maddesi uyarınca; 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2016 yılında
uygulanan maktu vergi tutarları, üzere %7,5 oranında arttırılmıştır.
Bu oran, yeniden değerleme oranından daha yüksek bir orandır.
2017 yılında beyannamelerden alınacak damga vergisi tutarları  aşağıdaki gibi olmuştur.

    B a) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                   
(51,40 TL)
    B b)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                   
(68,60TL)
    B c)  Katma değer vergisi beyannameleri                              
(33,90TL)
    B d) Muhtasar beyannameler                                                  
(33,90 TL)


488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30’uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,

“...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, üçüncü fıkrasında “…Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.” ,

 14’üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise,
“Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.”
 hükmü yer almaktadır.


Maliye Bakanlığı’nca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiş ve 11.11.2016  tarihli ve 29885  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 474  seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Öte yandan 24/12/2106 tarih ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 tarih ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2’nci maddesinde; 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları, 1/1/2107 tarihinden geçerli olarak yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında arttırılmıştır.

Bu artış oranında 2017 yılında uygulanacak tutarlar, Maliye Bakanlığı’nca ayrıca ilan edilecektir.  

BKK 2016/9641 Maktu Damga Vergisi ve Harç Tutarları Bina ve Arazi Vergisi Matrahları ve Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Artış Oranları ile Tütün Fonu Tutarının Belirlenmesi Hakkında Karar” tam metni için tıklayınız…>>>

Saygılarımızla…

KAYNAK:TÜRMOB16 Aralık 2016 Cuma

Beyanname Formları & Bildirimler


Kağıt ortamında beyanname vermek durumundaysanız, indirilmesi mümkün olan beyannameleri doldurarak vergi dairenize verebilirsiniz.